Směrnice Ubytování u Antošů o zpracovávání osobních údajů hostů

Zásady ochrany osobních údajů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů.

Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zde má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout na základě § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat.

Správce údajů: Mgr. Jaroslava Antošová, IČ: 47848367, Lipovská 107/43, Jeseník, 790 01,  Mgr. Antonín Antoš- správce PC techniky

Místo zpracování osobních údajů: Lipovská 107/43, Jeseník, 790 01

Uložení osobních údajů:

V elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového       zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Listinné podoby dokumentů s osobními údaji- Evidenční kniha je chráněna uložením do prostoru opatřeným uzamykatelným zámkem.

Zpracovávané osobní údaje:

–       Identifikační údaje hosta- jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, datum narození, číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), doba ubytování, účel pobytu

–       Kontaktní údaje hosta- e-mailová adresa, telefon (jedná se o údaje, které jsou poskytovány ze strany hosta zcela dobrovolně a jsou nezbytné pro uzavření smluvního vztahu k ubytování).

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají, a nedojde následně k rezervaci, osobní údaje správce nevyžaduje, nezpracovává a kontaktní údaje dále neuchovává.

Zdroje získaných osobních údajů: se souhlasem hosta při rezervaci a při příjezdu do penzionu

Účel zpracování osobních údajů:

–       Pro cizineckou policii, § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

–       Ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

–       Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek, ani nedochází k předávání osobních údajů do jiných států.

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů (údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, úřad pro ochranu osobních údajů.

SOUHLAS

využitím našich ubytovacích služeb souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.