Podmínky ubytování

Rezervace a záloha:

V případě rezervace požadujeme zálohu na ubytování, její výše je vždy sjednána dle dohody (cca 30 %z předpokládané částky za ubytování).

V případě, že platba nebude provedena v dohodnutém termínu, rezervace se automaticky ruší !!  Ubytovatel má právo tento termín následně obsadit dalšími klienty.

Zrušení pobytu:

Pokud zákazník zruší rezervaci ubytování, pronajímatel si vyhrazuje právo na stornovací poplatek. Zákazník zrušení rezervace nahlásí písemně nebo e- mailem.

Storno poplatek:
Klient má právo od objednávky odstoupit bez storno poplatků – nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu. Za datum odstoupení od objednávky se považuje den doručení (písemně, nebo e-mailem).
Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě, má pronajímatel právo na stornovací poplatek ve výši již zaplacené zálohy. V případě rezervace bez zálohy je klient povinen zapaltit storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny za objednané ubytování.
Storno poplatky se nevztahují v případě, že za sebe klient zajistí náhradu.

V případě že host nastoupí po smluveném termínu, nebo nastoupí méně osob, hradí celý rezervovaný pobyt.

Pojištění pobytů:

Objednaný pobyt využívají klienti na vlastní zodpovědnost. Za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za škody způsobené přírodními živly a za škody s těmito událostmi spojené NEODPOVÍDÁME.

 DOPORUČUJEME VÁM PŘED ODJEZDEM UZAVŘÍT VHODNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ!

Ukončení pobytu ze strany pronajímatele:

Ubytovatel má právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:
* dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během pobytu!!!
* dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně v objektu

 !!!!! Upozorňujeme, že ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za ubytování!!!!!

Další informace:

Přezůvky si prosím přibalte s sebou, v objektu se přezouváme!!!

Klient je povinen svým počínáním předcházet, aby nedošlo k poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.

Z bezpečnostních důvodů klient nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostřední blízkosti!

 1. Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej.
 2. V případě jeho hrubého nebo opakovaného porušování má majitel objektu právo ubytování zrušit.
 3. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.
 4. Úhradu za ubytování  je host povinen provést v hotovosti při nástupu k ubytování (při převzetí klíčů), a to ve výši dle platného ceníku.
 5. V celém vnitřním prostoru objektu je zakázáno kouřit a přechovávat jakákoliv zvířata ( pouze po dohodě).
 6. Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.
 7. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče na předem dohodnutém místě. V případě ztráty klíče od pokoje uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou ( včetně klíčové vložky), bezpečnostní zámek od vchodových dveří .
 8. V den ukončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 10 hodin! Jinak bude účtována další noc.
 9. Všichni hosté musí dbát o čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno a vynášeno z ubytovacího objektu. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá dle platných předpisů.
 10. V době od 22,00 hodin- 7,00 hodin musí být v ubytovacím zařízení dodržován noční klid.
 11. Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení, pokud nebyly svěřeny do úschovy. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
 12. Na pokojích není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně.
 13. K vaření slouží pouze prostory kuchyně.
 14. K parkování je možno využít vyhrazená parkovací místa za domem v zahradě zdarma, v případě jejich obsazení nevzniká nárok na žádnou slevu z ceny za ubytování.